Asia Continence Nursing Congress 2022
Organising Committee

ADVISORS

Dr. Lim Jit Fong
Dr. Ee Chye Hua
Ms. Heng Lee Choo
Ms. Toh Poh Choo

ORGANISING CHAIRPERSON

Karen Chng
Zhuo Guoshuang

COMMITTEE

Sarah Chen
Elmira Solis Franco
Zhou Linfang
Rachel Tang
Dr. Edward Chong
Diane Chua